ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų subjektas Įmonėje yra klientas – fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.).

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, įmonės kodas 303305451, buveinės adresas Vilniaus g. 31, Vilnius (toliau – Įmonė).

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir / ar aritmetines operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Įmonė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis (dažniausiai, bet tuo neapsiribodama, vardą, pavardę, asmens kodą), gautus iš kliento, ketinančio naudotis ar besinaudojančio Įmonės paslaugomis. Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, Įmonės paslaugos jam gali būti neteikiamos. Įmonėje asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas, duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis, taip pat įstatymuose nustatytų Įmonei taikomų pareigų vykdymas. Įmonė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija, įgyvendinusi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus. Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko Įmonės valdomų informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau - IISKIS) veiklos tikslais (įskaitant IIKIS dalyvių apskaitą, investavimo sutarčių vykdymą ir administravimą, IISKIS dalyvių nustatymą informuotaisiais investuotojais, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją), įskaitant, bet neapsiribojant atvejais kai gaunamas atskiras duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę:

  • kad Įmonė, nustačiusi duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami;
  • kad Įmonė ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens duomenis ir /ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
  • kad Įmonė sunaikintų neteisėtai sukauptus duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad:

  • būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja savo teisiškai pagrįstą nesutikimą pateikti Įmonei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai;
  • būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.

Įmonė įsipareigoja:

  • taikyti ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Įmonės gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo;
  • užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui.

Duomenų subjektai su Įmonės tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir duomenų tvarkytojais gali susipažinti viešai prieinamame Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre interneto svetainėje www.ada.lt.

 

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį klientui lankantis Įmonės interneto svetainėje. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus, tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapio funkcijos gali neveikti.